April 16, 2024

Запишете се на додипломски студии 2022/2023 на Меѓународниот Славјански Универзитет

Универзитетот ги нуди следните факултети за запишување на идните студенти:

Факултет за економија и организација на претприемништвото

Факултет за психологија 

Факултет за информатика

Факултет за безбедносно инженерство 

Факултет за правни науки


1020