Завршната сметка на Општина Битола за 2022 денеска на 25 седница на Советот

За денеска Габриелa Илиевска , претседателка на Советот на Општина Битола ја закажа 15 седница на Советот на која советниците , според предложениот дневен ред , ќе расправаат по 8 точки.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

  1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Битола во четвртиот квартал од 2022 година.
  2. Завршна сметка на општина Битола за 2022 година.
  3. Годишен извештај на општина Битола за 2022 година.
  4. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Битола за 2023 година.
  5. Одлука за поднесување на Барање за финансика поддршка до Владата на Република Северна Македонија за решавање на проблемот со бездомните кучиња – скитници во општина Битола.
  6. Одлука за утврдување додаток на плата заради прилагодување кон пазарот на труд.
  7. Одлука за реализација на детален урбанистички план за „ Централно градско подрачје – 1 дел“, на КП бр.2924 за КО Битола 4
  8. Програма за измена и дополнување на Програмата за економски развој во Општина Битола за 2023 година.

1037