April 25, 2024

EUROPEAN DISCRIMINATION OR AMERICAN FREE ASSOCIATION, A CHOICE MACEDONIA MUST MAKE

Republic of Macedonia now “North Macedonia,” experiences European Union governmental race-based discrimination against North Macedonian, American and European Union citizens of Macedonian ethnic-origin, language, and culture respectively.

Conversion to an “American Freely Associated State,” rather than a discriminated E.U. member state,

resolves Macedonian State Association concerns while contemporaneously insures cessation of discrimination against Macedonian race, language and culture on the E.U. continent especially within the meaning of Title VII of the Civil Rights Act of 1964 which can be incorporated bilaterally with all E.U. member states by Treaty with “The American Freely Associated State of Macedonia.”

Macedonian government officials closely with private advocacy groups shall use their own NATO preserved sovereignty coupled with a potential NATO VETO to further leverage E.U. legal relief regarding discrimination against Macedonian-language minorities whether in E.U. or NATO states. Focusing on similarly situated Bulgarian and Albanian citizens who enjoy superior treatment with their respective language, while Macedonian language speakers are accorded disparate treatment under similarly situated E.U. circumstances.

Under Article 1 of The North Atlantic Treaty, Macedonia shall leverage the power of their full NATO veto persuading countries to seek resolution against hostile race-based discrimination through lawful and peaceful procedures of inquiry, mediation, conciliation, or arbitration under Article 1 of the North

Atlantic Treaty [something Macedonia cannot due within existing flawed European Union framework].

Failure by the European Union to borrow American guarantees under the Bill of Rights of the United States regarding: no race-based discrimination, freedom of religion, and freedom of speech is why all

citizens of Macedonian ethnic origin are better served by Macedonia leveraging a full NATO veto to seek justice under Article 1 of the North Atlantic Treaty as opposed to joining the European Union. Especially because, as a future E.U. member, Macedonia may unjustly be obligated to follow race-based directives of the European Commission without any veto power upon the Commission.

Thus, Macedonia gains more leverage in the international community by simply remaining a staunch U.S. ally, sovereign NATO member, and ultimately transforming into an “American Freely Associated State,” similar in form to Federated States of Micronesia instead of joining the European Union and

inheriting increased discrimination with a possible decrease of Macedonian sovereignty before the European Commission and other European Union countries.

Steve Gligorov, Original Co-founder of United Macedonian Diaspora; Dan Predescu


ЕВРОПСКА ДИСКРИМИНАЦИЈА ИЛИ АМЕРИКАНСКО ЗДРУЖЕНИЕ, ИЗБОР КОЈ МАКЕДОНИЈА  МОРА ДА  ГО НАПРАВИ

Република Македонија сега „Северна Македонија“ доживува расна дискриминација против  граѓаните од Северна Македонија,Америка и Европска Унија од  македонско етничко потекло, јазик и култура, соодветно.

Преминувањето во „американска слободно здружена држава“, наместо во дискриминирана Е.У. земја-членка, ги решава грижите на Македонското државно здружение додека истовремено обезбедува прекин на дискриминацијата на македонската раса, јазик и култура во европскиот континент особено во смисла на Наслов VII од Законот за граѓански права од 1964 година кој може да биде билатерално инкорпориран со сите ЕУ земји-членки со Договорот со „Американската слободно здружена држава Македонија“.

Македонските владини функционери блиски со приватните групи за застапување ќе го користат сопствениот зачуван суверенитет на НАТО, заедно со потенцијалното ВЕТО на НАТО за понатамошно влијание на ЕУ правното олеснување во однос на дискриминацијата на малцинствата на македонски јазик без разлика дали во ЕУ или државите на НАТО. Тука треба да се земе во предвид  сличноста со  бугарските и албанските граѓани кои уживаат супериорен третман со нивниот соодветен јазик, додека говорителите на македонскиот јазик кои се слично лоцирани во ЕУ околности добиваат различен третман.

Според член 1 од Северноатлантскиот договор, Македонија ќе ја искористи моќта на нивното целосно вето во НАТО, убедувајќи ги земјите да бараат решение против непријателската расна дискриминација преку законски и мирни процедури на истрага, посредување, помирување или арбитража според член 1 од Северноатлантскиот договор [нешто што Македонија не може да го реализира во постојните погрешни рамки на Европската унија].

Неуспехот од страна на Европската унија да ги позајми американските гаранции според Законот за правата на Соединетите Држави во врска со: нема расна дискриминација, слобода на вероисповед и слобода на говор е причината зошто на сите граѓани од македонско етничко потекло ќе им биде  подобро Македонија да употреби целосно Вето во НАТО и да бара правда според членот 1 од Северноатлантскиот договор наспроти влезот во Европската унија. Особено затоа што, како идна Е.У. членка, Македонија може неправедно да биде обврзана да ги следи директивите на Европската комисија засновани на расна основа без право на вето на Комисијата.

Така, Македонија добива повеќе потпора во меѓународната заедница со едноставно останување цврст сојузник на САД, суверена членка на НАТО и на крајот трансформирајќи се во „американска слободно здружена држава“, слична по форма на Федералните држави на Микронезија наместо да се приклучи кон Европската унија и да наследи зголемена дискриминација со можно намалување на македонскиот суверенитет пред Европската комисија и другите земји од Европската Унија.

Стив Глигоров, Оригинален ко-основач на Обединета македонска дијаспора;  Ден Предеску

Ставовите искажани во рубриката Колумнa се лични ставови на авторите и не се автоматски и ставови на редакцијата на pelanet.mk. Редакцијата на pelanet.mk се оградува од ставовите во објавените колумни, а одговорноста за изнесеното во нив е исклучиво на авторот.


1088