April 16, 2024

СОВЕТОТ ЈА УСВОИ ОДЛУКАТА ЗА БРИШЕЊЕ НА МИКРОЛОКАЦИЈАТА КАЈ ФУДБАЛСКИОТ СТАДИОН

На барање на претседателката на Советот, Габриела Илиевска, дневниот ред на денешната Седница на Советот на општина Битола, беше дополнет со одлука за измена на Програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на Општина Битола. Одлуката беше едногласно усвоена од страна на општинскиот Совет.

Со нејзиното донесување, согласно членот 1 се врши десетта измена на Програмата за поставување на урбана опрема на јавните површини на Општина Битола, така што во точката 5 се брише Микролокацијата 6 – пред Фудбалски Стадион „Тумбе Кафе“ (прилог бр.7), а општинската администрација се задолжува истата да ја спроведе и да преземе мерки за отстранување на објектите поставени на микролокацијата од членот 1 на оваа одлука.


1018