Општина Битола објави два огласи во рамките на РОМАКТЕД програмата

Општина Битола објави јавен оглас за ангажирање на консултант и тутори за поддршка на ученици Роми од 2ро,3то и 4то одделение во основно образование во Општина Битола. Оваа активност се имплентира како дел од акцијата „Пост КОВИД 19 мерки за превенција и опоравување во образованието за деца и возрасни“ финансирана во рамки на заедничкиот проект на Европската Унија и Советот на Европа, РОМАКТЕД Програмата Фаза II за „Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво“.

Повеќе информации во врска со овој јавен оглас, достапни се на следниот линк https://www.bitola.gov.mk/јавен-оглас-за-ангаѓирање-на-1-консулта/

Oпштина Битола објави  јавен повик за учество во акција за дооформување на средно образование за возрасни лица Роми од Општина Битола. Иоваа активност се имплентира како дел од акцијата „Пост КОВИД 19 мерки за превенција и опоравување во образованието за деца и возрасни“ финансирана во рамки на заедничкиот проект на Европската Унија и Советот на Европа, РОМАКТЕД Програмата Фаза II за „Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво“.

Повеќе информации за повикот, достапни се на следниот линк https://www.bitola.gov.mk/јавен-повик-за-учество-во-акција-за-под/

Општина Битола


1160