Стопанска Банка АД Скопје: Пионерство и Профитабилност во Првиот Квартал на 2024

Стопанска банка АД Скопје продолжува да доминира на финансискиот пазар во Северна Македонија, особено во првиот квартал од 2024 година, со импресивни резултати:

Финансиски раст: Банката оствари добивка од над 40 милиони евра, што е значително зголемување во споредба со претходната година. Овој финансиски успех ги одразува стабилните операции и успешната имплементација на стратешките иницијативи.

Зголемување на деловните активности: Стопанска банка извести за значителен пораст во обемот на деловни активности. Со вложување од 3.694.344 илјади денари, банката не само што го зголеми своето портфолио, туку и значително ја подобри својата пазарна позиција.

Управување со ризици: Банката успешно управува со кредитните ризици, одржувајќи висок квалитет на кредитното портфолио. Во истиот период, беше направена исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансна изложеност од 940.488 илјади денари.

Дигитална трансформација: Инвестициите во технологија и дигитализација продолжуваат да бидат клучен дел од стратегијата на банката. Со овие иницијативи, банката се стреми да ги задоволи современите барања на клиентите и да остане конкурентна во дигиталната ера.

Одговорност кон заедницата: Покрај финансиските успеси, Стопанска банка е активно ангажирана во поддршка на локалната заедница преку различни социјални и еколошки проекти.

Овие постигнувања не само што ја потврдуваат финансиската стабилност и иновативност на Стопанска банка, туку и ја зголемуваат нејзината атрактивност како префериран партнер за домашни и меѓународни инвеститори. Со цврста основа и стратегиска визија, банката е подготвена да ги искористи идните можности за раст и развој.


1052