Ден за свесност за аутизам

Во текот на својата историја, семејството на Обединетите нации ја слави различноста и ги промовираше правата и благосостојбата на лицата со попреченост, вклучувајќи ги разликите во учењето и пречки во развојот. Во 2008 година, Конвенцијата за правата на лицата со попреченост стапи на сила, потврдувајќи го основниот принцип на универзални човекови права за сите. Нејзината цел е да промовира, заштити и обезбеди целосно и еднакво уживање на сите човекови права и основни слободи од страна на сите лица со попреченост и да промовира почитување на нивното вродено достоинство. Тоа е витална алатка за да се поттикне инклузивно и грижливо општество за сите и да се осигура дека сите деца и возрасни со аутизам можат да водат целосен и значаен живот.

Фото: Tomaz Petz

Генералното собрание на Обединетите нации едногласно го прогласи 2 април за Светски ден за подигање на свеста за аутизмот (A/RES/62/139) за да се нагласи потребата да се помогне да се подобри квалитетот на животот на оние со аутизам за да можат да водат целосен и значаен живот како составен дел. на општеството.

Фото: Annie Spratt

Аутизмот е доживотна невролошка состојба која се манифестира во раното детство, без разлика на пол, раса или социо-економски статус. Терминот спектар на аутизам се однесува на низа карактеристики. Соодветната поддршка, сместувањето и прифаќањето на оваа невролошка варијација им овозможуваат на оние од спектарот да уживаат еднакви можности и целосно и ефективно учество во општеството.

Фото: Brian McGowan

Аутизмот главно се карактеризира со неговите уникатни социјални интеракции, нестандардни начини на учење, големи интереси за одредени теми, склоност кон рутини, предизвици во типичните комуникации и посебни начини на обработка на сензорни информации.

Фото: Anna Kolosyuk

Стапката на аутизам во сите региони во светот е висока и недостатокот на разбирање има огромно влијание врз поединците, нивните семејства и заедници.

Фото: прирачник за семејства на деца со аутистичен спектар на нарушување , сопственост Аутизам.мк

Стигматизацијата и дискриминацијата поврзани со невролошките разлики остануваат суштински пречки за дијагноза и терапии, прашање што мора да се решат и од креаторите на јавните политики во земјите во развој, како и од земјите донатори.


1027